ADVISORY COMMITTEE

1. Sri Shiv pratapshukla
2. Sri vimlendramohanpratap Mishra
3. Dr. D DDubey
4. Mata Prasad Tripathi
5. Dr.RajavashisthsTripathi
6. Dr.B.N.john
7. Dr .K S Mishra
9. Prof.K.G. Upadhyay
10. Dr.SushilTiwari
11. Ms. PriyankaSubramanyam
12. Ms. RichaDubey
13. Mr.AshutoshTripathi
14. Dr.VeenaVerma
15. Ms.Pranatimahtaha
16. Mr.AnubhavTripathi
17. Mr.SiddharthTripathi